Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

TAKSA NOTARIALNA

 stawki taksy notarialnej są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami).

 .

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 

1) przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;

2) przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;

3) przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a w  przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;

4) przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

6) przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;

7) przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;

8) przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

 

 Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 

1) do 3 000,00 zł. - 100,00 zł;

2) powyżej 3 000,00 zł        do 10 000,00 zł     -    100,00 zł +  3%   od nadwyżki powyżej        3 000,00 zł;

3) powyżej 10 000,00 zł      do 30 000,00 zł     -    310,00 zł +  2%   od nadwyżki powyżej      10 000,00 zł;

4) powyżej 30 000,00 zł      do 60 000,00 zł     -    710,00 zł +  1%   od nadwyżki powyżej      30 000,00 zł;

5) powyżej 60 000,00 zł      do 1 000 000,00 zł - 1 010,00 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej     60 000,00 zł;

6) powyżej 1 000 000,00 zł do 2 000 000,00 zł - 4 770,00 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000,00 zł;

7) powyżej 2 000 000,00 zł - 6 770,00 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000,00 zł, nie więcej jednak niż 10 000,00 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500,00 zł.

 

 

Maksymalna stawka wynosi 1/2 za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego następujące czynności:

 

 1) umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

2) umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

3) umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

4) umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

5) umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

6) umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

7) umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591),

8) umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

9) umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

10) umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

11) ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1,

12) przebieg licytacji lub przetargu,

13) przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

14) umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

15) umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,

16) umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. ),

17) umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm. ).

 

Maksymalna stawka wynosi 1/4 za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego następujące czynności:

 

1) ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakupu domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,

2) losowanie nagrody,

3) potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

 

Maksymalna stawka wynosi 1/10 za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego następujące czynności:

 

1) oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

2) oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

  

Maksymalna stawka za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 

1) umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej .współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600,00zł;

2) umowę majątkową małżeńską - 400,00 zł;

3) testament - 50,00 zł;

4) testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150,00 zł;

5) odwołanie testamentu - 30,00 zł;

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60,00 zł;

7) zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80,00 zł;

8) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności -100,00 zł;

9) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100,00 zł;

10) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50,00 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20,00 zł;

11) za sporządzenie innego protokołu - 200,00 zł.

12) za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50,00 zł.

13) za sporządzenie protokołu dziedziczenia - 100,00 zł.

14) za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50,00 zł.

15) za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu - 30,00 zł

Sporządzenie wypisu, odpisu, wyciągu:

 

1) za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

2) za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

 

 Poświadczenie:

 

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka  należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300,00 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 20,00 zł;

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę - 6,00 zł;

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę - 6,00 zł;

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego - 5,00 zł,

b) w innym celu - 30,00 zł;

5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu - 30,00 zł.

Protest:

 

1) za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

a) do 1 000,00 zł włącznie - 5,00 zł;

b) powyżej 1 000,00 zł - 5,00 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1 000,00 zł, nie więcej jednak niż 2 500,00 zł.

 

 

Uwaga: Pełną i kompletną informację obejmującą taksę notarialną, podatki oraz inne opłaty (sądowe) dotyczącą konkretnej czynności notarialnej będzie można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Notarialnej po przedłożeniu dokumentów dotyczacych danej transakcji.

Kancelaria Notarialna Grażyna Horodyska      
ul. Tkacka 1A/1U   48-300 Nysa
NIP: 753-141-81-38
 
tel. 77 409 15 86 
 

Kancelaria Notarialna czynna:

poniedziałek:   od 9:00 do 17:00
 
wtorek-piątek: od 9:00 do 16:00